Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a Natur Diet Zrt. adatkezeléseire terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Natur Diet Zrt. www.naturhousehungary.hu címen elérhető weboldalán (továbbiakban: „Weboldal”), üzleteiben és egyéb helyiségeiben, kiadványain hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő a Natur Diet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25.; cégjegyzékszám: 01-10-048881; képviseli: Makra Sándor vezérigazgató; e-mail cím: info@naturhousehungary.hu; telefon: +36-1-426-7879; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a Weboldalon, valamint üzletben végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet, és szervez nyereményjátékokat.

Az Adatkezelő az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-108434.

Az Adatkezelő a tevékenységét franchise hálózat üzemeltetése útján fejti ki. Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló franchise partnerek (továbbiakban: „Partner”) üzemeltetik az egyes üzleteket. A Partnerek az Adatkezelő által meghatározottak szerint végzik tevékenységüket.

3. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztességkövetelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”).

4. Az adatok felvétele, az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelő személyes adatokat az érintett adatszolgáltatása alapján kezeli. Az Adatkezelő harmadik személytől adatot nem vesz fel.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása. Az érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel. Az adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

Az Adatkezelő elsősorban az érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezeli: név, nem, életkor, e-mail cím, telefonszám, postai cím. Az Adatkezelő emellett kezeli a vásárlások adatait, a szállításhoz, fizetéshez kapcsolódó adatokat. Amennyiben az érintett részt vesz az Adatkezelő által biztosított dietetikai felmérésen, az Adatkezelő kezeli az ezzel kapcsolatos adatokat.

5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot a tevékenysége ellátása érdekében kezel. Az adatkezelés célja:

– Az érintett azonosítása, kapcsolattartás;

– Az érintett vásárlásainak bonyolítása: vásárlások regisztrálása, szállítás, számlázás;

– Az érintett egészségi állapotának felmérése, az érintett részére dietetikai és táplálkozási tanácsok adása;

– Az érintett hozzájárulása esetén reklámozás.

6. Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése

Az adatkezelés leírása: A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, tanácsadás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, kapcsolattartás, érintettek tájékoztatása, hírlevelek, reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, fizetési adatok, bejelentkezéshez szükséges jelszó.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

7. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Nem szükséges az adatok kezelése, ha a vásárlás üzletben történik, és a megvásárolt termék sajátosságai (pl. terméktámogatás) nem teszik szükségessé az érintettekkel való kapcsolattartást. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, fizetési adatok, bejelentkezéshez szükséges jelszó.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. Fgytv.) az adatok kezelésére felhatalmazást ad.

8. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

9. Dietetikai, táplálkozási felméréshez és tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett igénybe veszi az Adatkezelő tanácsadási szolgáltatását, az Adatkezelő dietetikus szakembere felméri az érintett állapotát és igényeit, ez alapján tanácsot ad részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a felmérés és a tanácsadás során önkéntesen adja meg adatait, és hozzájárul azok kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett felmérése, ennek alapján tanácsadás, a megfelelő termékek kiválasztása.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, táplálkozással kapcsolatos adatok, tanácsok, ajánlott termékek adatai.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

10. Adattovábbítás partner részére

Az adatkezelés leírása: A fenti 2. pontban írtak szerint az Adatkezelő franchise hálózatot üzemeltet. Ez alapján a termékek forgalmazásával, tanácsadással nem csak az Adatkezelő foglalkozik, hanem a Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló franchise Partnerek is. A Partner minden esetben az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Adatkezelő felügyelete mellett végzi tevékenységét. A franchise rendszer felépítéséből, és az Adatkezelő ellenőrzési tevékenységéből következően a Partner ugyanazon termékeket és szolgáltatásokat nyújtja az érintett részére, mint az Adatkezelő.

Amennyiben az érintett olyan szolgáltatásra regisztrál a Weboldalon, amely személyes kapcsolatot igényel (így különösen a 9. pont szerinti tanácsadási szolgáltatás), az Adatkezelő az érintett adatait továbbítja azon Partner részére, amelynek üzlete az érintett lakóhelyéhez legközelebb található. Az érintett az adattovábbítást megtilthatja, külön levélben.

Amennyiben az érintett személyesen veszi igénybe az adatkezelő szolgáltatását, az adatok továbbítására csak külön kérés alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett önkéntesen adja meg adatait, és hozzájárul azok kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja annak biztosítás, hogy az érintett az igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz, termékhez a lehető legegyszerűbben juthasson hozzá.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, táplálkozással kapcsolatos adatok, tanácsok, ajánlott termékek adatai.

Adatkezelés időtartama: A Partner törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő és a Partner szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. A Partner törli az adatokat, ha a jogviszonya az Adatkezelővel megszűnik.

11. A Partner adatkezelése

A Partner az érintett adatait kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelik. A Partner önálló adatkezelő, aki adatkezeléséért önállóan felel. A Partner adatkezelésére a jelen Tájékoztatóban foglalt elvek és szabályok megfelelően irányadók. A Partner adatkezelési tájékoztatója elérhető az egyes Partnereknél, azokat az Adatkezelő kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja.

12. Technikai adatok kezelése

A Weboldal látogatása esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

13. Adattovábbítás

Az Adatkezelő – a Partnernek történő adattovábbítás kivételével – személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

14. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat jelen Tájékoztatóban megnevezi. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: STUDIOAPPS Kft. (székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14. fszt. 4.; Cg. 01-09-270100), valamint a MAGEX Solutions Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.,Cg. 01-09-932024)

15. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16. Az adatkezelés időtartama

Az adatok törlésére a fenti 6-9. pontokban meghatározottak szerint akkor kerül sor, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törlését az érintett kéri. Mindezek alapján az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

17. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.